A | A | A

Nieuws

04Werkt en Albert Heijn

Uitreiking startbewijzen WelSlagen Zuidoost Nederland

Het was feest in Eindhoven; bij café ’t Vonderke werden op het terras vijf WelSlagen deelnemers letterlijk en figuurlijk in het zonnetje gezet! Zij ontvingen na 5 maanden leren en stagelopen in de zorg, het startbewijs voor een BBL 3 opleiding in de zorg! Gefeliciteerd Jeimy, Shaker, Jinan, Sophia en Weronica met dit mooie resultaat. Zij starten begin september met de vervolgopleiding bij Summa College in Eindhoven.

WelSlagen wordt georganiseerd door Calibris Advies en is een krachtig instrument om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt te winnen voor kansrijke beroepen in zorg en welzijn. Jongeren of werkzoekenden die willen en kunnen werken in de zorg, maar die tot nu toe nog geen startkwalificatie hebben behaald, worden via WelSlagen toegeleid naar een leerbaan in zorg en welzijn. Gedurende twintig weken krijgen de deelnemers één dag per week training die ze voorbereidt op de toekomstige BBL-baan, en doen zij drie dagen per week praktijkervaring op bij een zorg- of welzijnsinstelling. Zo maken ze kennis met leren en werken in de praktijk. In het toeleidingstraject wordt specifieke aandacht besteed aan taal- en rekenvaardigheden.

Met grote dank aan samenwerkingspartners waarmee dit mooie resultaat bereikt is: Calibris Advies, gemeente Eindhoven, gemeente Venlo, A2 gemeenten, Weener XL Den Bosch, Summa College, EBC Talen, Ananz, Actief Zorg, Van Neynsel, SWZ en Zorghuis Nederland.

welslagen

Vergunninghouders succesvol gestart door 04Werkt

Op de Tempo-Team Outsourcing (TTO) locatie in Son is een pilot gestart op initiatief van Dejan Savrljuga en Marion Dirckx beiden werkzaam bij TTO en in samenwerking met John Murre van het werkgelegenheidsteam en Babet van den Broek- Oralalp van de gemeente Eindhoven.foto vergunninghouders PostNL
Vergunninghouders die nog inburgering plichtig zijn hebben een totaal geïntegreerd traject bij TTO aangeboden gekregen; dat wil zeggen een betaalde baan waar de inburgeringslessen door een taalaanbieder tweemaal per week op locatie gevolgd kunnen worden. Tijdens de aanvang van het project bleek echter de behoefte aan inburgeringslessen op de werkplek niet of nauwelijks aanwezig; de deelnemers weten hun verplichtingen vanuit hun huidige taalaanbieders m.b.t inburgering goed te combineren met hun werk. Hierdoor was er weinig behoefte om inburgeringslessen te organiseren op de werklocatie. De groep die aan de slag is gegaan, is enthousiast en gemotiveerd en hebben allemaal een jaarcontract inclusief urengarantie bij TTO ontvangen.
Bij aanvang van de pilot zijn Babet en John gestart  met het organiseren van  drie grote bijeenkomsten voor vergunninghouders  waarbij de vacatures van TTO  gepresenteerd werden. Vervolgens hebben zij geschikte kandidaten geselecteerd voor de functie van sorteermedewerker. Op 18 januari van dit jaar is de eerste grote screening gedaan en zijn er maar liefst 31 vergunninghouders uitgenodigd voor een presentatie die door TTO is gegeven met uitleg over de werkzaamheden van sorteermedewerker op de locatie van TTO in Son en uitleg over de inhoud van de pilot “werken en inburgeren”. Aansluitend  zijn er door TTO korte 1 op 1 gesprekken gehouden met kandidaten om te kijken of ze een match waren voor de vacature van sorteermedewerker.  Hierna zijn zij uitgenodigd voor een rondleiding  op locatie bij TTO . Na de rondleiding zijn er 13 mensen overgebleven die door door de taalaanbieder  verzorgde testen voor taal, rekenen, inzicht en lerend vermogen hebben gemaakt. Drie personen vielen daarbij af en de overige kandidaten konden gefaseerd instromen waardoor de optimale en gewenste begeleiding door TTO op de werkvloer geboden kon worden. Iedereen is  gestart met een maand proefplaatsing en in die maand werd door de jobcoach van TTO intensief aandacht besteed aan het opdoen van de vereiste kennis van de logistieke processen, werkhouding en motivatie. Per week vond er met de kandidaat een evaluatie plaats en de uitkomst hiervan werd gedeeld met de gemeente. Tijdens de proeftijd zijn twee personen uitgevallen, één  vond ander werk en voor de ander was het werk fysiek niet passend. Uiteindelijk hebben acht vergunninghouders een jaarcontract gekregen en getekend.
De gemeente Eindhoven en TTO zijn zeer te spreken over het uitvoeren van deze pilot; de samenwerking is prima verlopen en de behaalde resultaten worden als positief ervaren. De betrokken partijen bekijken nu hoe dit project  voortgezet kan worden

Brainport Eindhoven schrijft nieuw hoofdstuk voor toekomst onderwijs en arbeidsmarkt

bron: brainport.nl

“Geen tijd meer voor uitstel en vage beloftes voor de toekomst van de Nederlandse arbeidsmarkt”

Ruim tweehonderd organisaties hebben de afgelopen weken het Brainport Talent & Skills Akkoord ondertekend. Met dit akkoord committeren bedrijfsleven, onderwijs, overheid en sociale partners in Brainport Eindhoven zich aan het gezamenlijke doel (met concrete acties) innovaties binnen onderwijs en arbeidsmarkt te bevorderen, met name waar het gaat om technologische beroepen.

Onder de ondertekenaars bevinden zich bestuurders van MKB en grote bedrijven zoals Philips, ASML, NXP en VDL; onderwijs- en onderzoeksinstellingen, waaronder Technische Universiteit Eindhoven, Fontys Hogescholen, Summa College en TNO; koepelorganisatie VNO-NCW en bestuurders en burgemeesters van de grote gemeentes in de regio. Het akkoord raakt daarmee ruim 500.000 inwoners, 200.000 studenten en scholieren en 200.000 werknemers van bedrijven en instellingen in Brainport Eindhoven.

Niet alleen afspraken op papier, maar ook concrete acties

In het Brainport Talent & Skills Akkoord staan zeven concrete afspraken waaraan partners zich committeren en die per direct worden vertaald in acties. Nienke Meijer, voorzitter College van Bestuur Fontys Hogescholen: “Als Fontys werken we bijvoorbeeld concreet richting de verdubbeling van het aantal afstudeerders in technologische studies in 2025. Zo starten we begin 2019 al met twee nieuwe technologische masteropleidingen, die gericht zijn op de ontwikkeling van competenties van de toekomst. Daarnaast nemen wij onze rol als opleider voor leraren in het basis- en voortgezet onderwijs zeer serieus, want de toekomst van werken begint bij leren; het fundament. We ontwikkelen dit als Fontys samen met het bedrijfsleven en ook samen met de basis- en middelbare scholen in de regio. Daarin is de vorming van TEC-skills, Technology-Entrepreneurship-Creativity, leidend. Met het Brainport Talent & Skills Akkoord nemen we met z’n allen directe verantwoordelijkheid voor een zo optimaal mogelijke aansluiting tussen arbeidsmarkt en onderwijs.”

“Er is geen tijd meer voor uitstel en vage beloftes voor de toekomst van de Nederlandse arbeidsmarkt”, vervolgt Meijer. “Het kantelpunt voor wat betreft de nijpende tekorten bij de invulling van vacatures in onze regio is inmiddels aangebroken. We moeten nú op alle vlakken actie ondernemen om huidige tekorten te dichten en tegelijkertijd een structureel tekort op lange termijn te voorkomen. Met dit akkoord schrijven we een nieuw hoofdstuk voor de toekomst van onderwijs en arbeidsmarkt; een integrale visie op werken en leren.”

Slimme en toekomstbestendige oplossingen
In het akkoord worden door de ondertekenaars concrete afspraken gemaakt, die naar aanleiding van de Brainport Nationale Actieagenda zijn opgesteld. Daarin staat geformuleerd wat nodig is om de regionale en daarmee de Nederlands economie en maatschappij te versterken en is gebaseerd op vier actielijnen, namelijk: het vergroten van de beschikbaarheid van tech- en IT-talent op korte en lange termijn; het bouwen aan een ‘leven lang ontwikkelen’; hybride leeromgevingen en ‘future skills’ & onderwijsinnovatie.

John Jorritsma, burgemeester Eindhoven: “Brainport Eindhoven dendert af op een gigantisch tekort op de arbeidsmarkt, omdat we hier uitblinken in technologie, waar het tekort aan personeel zich het meest laat voelen. Wij zien het als onze verantwoordelijkheid onze economie toekomstbestendig te maken. Zo is de nieuwe Brainport Industries Campus, waar dit najaar de bedrijvigheid van start zal gaan. Een perfect voorbeeld van een hybride leeromgeving en co-makership tussen het bedrijfsleven en het onderwijs. Bedrijven en HBO/MBO werken hier aan gezamenlijke projecten en binnen een Teclab samen aan onderwijs en innovatie. Met het Brainport Talent & Skills Akkoord spreken we elkaar aan op de resultaten die we met deze initiatieven willen behalen en of we de afspraken die we maken ook daadwerkelijk nakomen.”

Mogelijkheden van een ‘leven lang ontwikkelen’
Het Brainport Talent & Skills Akkoord bevat eveneens afspraken met het bedrijfsleven. Eén van die afspraken is de persoonlijke belofte van de regionale werkgevers dat al hun werknemers zich blijvend kunnen ontwikkelen. Frans Huijbregts, directeur Huijbregts Groep: Als werkgever nemen we geen mensen meer aan op een specifieke baan. We kijken naar de talenten van iemand, of iemand past bij ons bedrijf en de vaardigheden heeft om te leren. Ik zie steeds meer werkgevers op deze manier naar hun toekomstige en hun huidige werknemers kijken. Wij moeten als werkgevers continu bezig zijn met ‘leven lang ontwikkelen’ en de wendbaarheid van de werknemers in onze bedrijven”. Huijbregts: “Heel veel traditionele beroepen zijn de afgelopen jaren enorm veranderd door technologische en digitale ontwikkelingen, en nog sterker, ze blijven continu veranderen. Wij nemen nu gezamenlijk de verantwoordelijkheid ervoor te zorgen dat onze huidige werknemers, maar ook toekomstige generaties op de arbeidsmarkt kunnen blijven participeren en hun steentje bij kunnen dragen aan een welvarend Nederland!”

Brainport

Talent attraction platform

brainport eindhoven

Dit platform is bedoeld voor bedrijven en organisaties die internationaal tech- en IT talent (willen) aantrekken en behouden. Het platform bevat een online overzicht van de belangrijkste informatie rondom wat er komt kijken bij het aantrekken en behoud van talent. Het geeft antwoord op vragen als: ’Aan welke activiteiten kan ik als bedrijf meedoen?’, ‘Wat zijn (tijdelijke) huisvestigingsmogelijkheden voor internationals?’ en ‘Wat kan het Expat Center voor mij betekenen?’. Daarnaast tref je handige downloads, zoals interessante rapporten en regiobranding uitingen die je kunt meenemen in je eigen communicatie.

https://insights.brainport.nl/talentattractionplatform 

"Het kabinet zegt dat ze werkgevers tegemoet wil komen. Maar die willen minder bureaucratie, niet een heel nieuw systeem", aldus Depla.

stafdepla

Bron: https://www.ed.nl/eindhoven/wethouder-eindhoven-ik-wil-arbeidsgehandicapten-niet-voor-de-gek-houden~a3a5107b/

 

Wethouder Eindhoven: ik wil arbeidsgehandicapten niet voor de gek houden

De Eindhovense wethouder Staf Depla wil  arbeidsgehandicapten in de regio geen valse hoop bieden. Ja, hij en zijn collega-wethouders zijn allemaal hartstikke tegen het plan van het kabinet om hun rechten en salaris af te pakken. Maar daar gaat hij hen geen brief over schrijven.

Vanda van der Kooi 18-04-18

,,Ik wil mensen niet voor de gek houden en zeggen: ga maar rustig slapen. Dat kan ik niet waarmaken. Als het kabinet het plan voor loondispensatie doorzet, dan moeten gemeenten daarin mee." Depla (PvdA, werk en bijstand) zei dat deze week in reactie op vragen in de Eindhovense raad. Aanleiding was een motie van de SP waarin het Eindhovense college wordt opgeroepen om tegen dit plan te protesteren. Het houdt in dat 'arbeidsbeperkte' werknemers vanaf 2019 alleen door hun werkgever betaald worden voor dat deel dat ze daadwerkelijk productief zijn. Om hun inkomen alsnog aan te vullen tot het minimumloon, moeten ze zelf via de gemeente een aanvullende uitkering regelen. De gedachte hierachter is dat arbeidsgehandicapten zo meer kans hebben op een baan, omdat werkgevers minder hoeven te regelen. 

Depla wees erop dat er al een sterke lobby is tegen dit plan: vanuit de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) en Divosa, de landelijke organisatie van sociale diensten. Toch werd de SP-motie aangenomen, met steun van GroenLinks, PvdA, 50Plus, OuderenAppèl Eindhoven, Denk en ChristenUnie. ,,De motie is duidelijk overbodig", zei PvdA-raadslid Hafid Bouteibi. ,,Maar we grijpen graag de kans aan om nog eens duidelijk te maken hoe we hierover denken."

Wethouder Depla en zijn Amsterdamse SP-collega Arjan Vliegenthart stuurden in december al een protestbrief aan de Tweede Kamer, als voorzitters van de VNG-commissies financiën en werk en inkomen. ,,Gaat het kabinet dit plan echt doorvoeren? Ik hoop en denk van niet", aldus Depla. ,,Het is gewoon een slecht plan. Het kabinet zegt dat ze werkgevers tegemoet wil komen. Maar die willen minder bureaucratie, niet een heel nieuw systeem. Daarnaast kan iedereen zien dat dit onrechtvaardig is. Een arbeidsgehandicapte werkt naar vermogen. Maar hij moet straks wat hij 'teveel' verdient opgeven, bijvoorbeeld als hij de lotto wint, veel spaargeld heeft of een partner heeft die werkt. En wie te weinig verdient, moet elke maand naar de gemeente voor een aanvullend inkomen. Juist bij deze groep is dat een heel slecht idee. Voor je het weet gaat zoiets mis, en dan komen mensen in de schulden."

De vele zorgen in het land hebben woensdag 18 april geleid tot een speciale zitting van de Tweede Kamercommissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Eerder haalde de 21-jarige studente Noortje van Lith uit Roosendaal landelijke publiciteit na haar Facebookpost aan/over Rutte over het voorstel van de staatssecretaris. Zij heeft zelf een handicap en vreest dat mensen als zij er op achteruit gaan. 

Werkgevers tegen lager loon gehandicapten

Werkgevers die gehandicapten in dienst hebben, zijn in meerderheid tegen het plan van het kabinet-Rutte III om deze werknemers minder te betalen dan het minimumloon. Ruim 70 procent vindt die verandering ‘onwenselijk’.

Lees meer op NRC

nrc

De Eindhovense Five Guys familie heeft al 70 leden

Door Bart Brouwers (E52)

FiveGuys

Voor de toelichting bij de nieuwe arbeidsmarktcijfers zijn we niet in het stadhuis maar bij hamburgertent Five Guys op de Markt. Dat klinkt vreemd, maar wethouder Staf Depla (Economische Zaken) heeft daar zo zijn redenen voor. Om te laten zien dat het Eindhovense werkgelegenheidsbeleid haar vruchten afwerpt, organiseert hij zijn persgesprekken geregeld “op locatie”. In veel gevallen gaat het dan om plekken waar iets bijzonders gebeurt ten gunste van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Zo ook vandaag.

Heel lang waren het gesprekken over de gunstige uitzonderingen, maar sinds mei vorig jaar, de maand waarin het aantal bijstandsgerechtigden (participatiewet) voor het eerst begon af te nemen, gaat het om toonbeelden van een breder zichtbare trend. Vanzelfsprekend heeft dat alles te maken met de de economische voorspoed en de daarop volgende krapte op de arbeidsmarkt, maar volgens Depla is er meer aan de hand. “Hoe anders kan het zijn dat wij in de top-20 met procentueel de grootste uitstroom uit de bijstand gestegen zijn van plek 20, de onderste dus, naar plek 4 nu?”

Ook in december daalde het aantal mensen in ww en bijstand verder. Voor de ww is die trend al anderhalf jaar aan de gang, voor de bijstand nu acht (opeenvolgende) maanden. Depla zegt dat de landelijke trend, als gevolg van de gunstige economie, in Eindhoven versterkt wordt door de werkwijze met acquisitie- en werkgelegenheidsmanagers. Emma Briggs, verantwoordelijk voor acquisitie, legt uit hoe dat werkt: “Wij kijken goed om ons heen om bedrijven en ketens te interesseren voor een vestiging in Eindhoven. Daarbij houden we in het oog wat hier in de stad goed zou passen; zo is bijvoorbeeld ook Five Guys, een keten die nog niet actief was in de Benelux, op ons netvlies gekomen. We zorgen daarbij niet alleen voor het binnenhalen van zo’n bedrijf, maar ook voor de zachte landing.”

Voor dat laatste komt werkgelegenheidsmanager Marianne Wellerd in actie. “Voor mijn team is het vooral zaak dat we zorgen dat er zoveel mogelijk mensen duurzaam aan het werk kunnen. Wij kennen onze mensen natuurlijk dus kunnen we zorgen voor een goede match die aan beide kanten effect heeft. Daarbij kijken we zeker ook naar mensen voor wie het niet makkelijk is om aan een vaste baan te komen. Zo hebben we met Five Guys kunnen afspreken dat minimaal tien mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt in dienst zouden komen. Dat is ruimschoots gelukt.”

Bij Five Guys werkte die aanpak heel goed, zegt Regional Manager Bruce Rascher. “Wij zien elk nieuw restaurant als een uitbreiding van onze familie. En familieleden, die gun je iets. Vandaar dat we bij de sollicitaties nooit naar ervaring of achtergrond vragen, maar vooral proberen te achterhalen hoe graag iemand bij ons wil werken. Hoe graag wil een kandidaat lid worden van onze familie? Daarbij houden we ons de woorden van Barack Obama voor die ons ooit uitgebreid prees vanwege de kansen die wij mensen bieden.”

Dat kansen bieden gaat verder dan alleen het eerste contract, zegt Rascher. “We hebben mensen bij Five Guys die voorheen nooit werk gehad hebben en bij ons in een paar jaar tijd weten op te klimmen in de organisatie en soms zelfs de overstap kunnen maken naar een vestiging in een ander land. Laatst gebeurde dat nog met een medewerkster in Dublin. Die is nu assistent-manager in ons restaurant in Frankfurt.”

Sleutel bij die carrière-opmars is volgens Rascher de continue training die de medewerkers krijgen van eigen docenten. “En iedereen is doordrongen van onze cultuur. We zijn blij met ons werk en dat willen we ook laten zien, maar niet op een ongeloofwaardige manier.” Stok achter de deur daarbij is de controleur die twee keer per week langs komt. “Niemand weet wie het is, maar als zo iemand langs komt en hij kan een gunstige beoordeling geven, dan krijgt elke medewerker die op dat moment dienst had een bonus op zijn salaris. Dat loopt op tot een paar tientjes per keer, toch mooi meegenomen!”

Niet vrijblijvend

Wat bij Five Guys inmiddels goed werkt (de zaak is nog maar een maand open en de familie heeft al 70 leden), kan elders nog wel beter, zegt ook Depla. Hij ziet nog wel wat verbeterpunten in het beleid om nog meer mensen aan een vaste baan te helpen. “We krijgen bijvoorbeeld nog geregeld van werkgevers te horen dat mensen tijdens participatietrajecten uitvallen. Blijkbaar moeten we nog duidelijker laten zien dat het allemaal niet vrijblijvend is, dat kandidaten hun afspraken moeten nakomen. Daarnaast is er nog winst te behalen door mensen bij wie het traject niet meteen lukt, niet te snel los te laten. En tenslotte is extra aandacht nodig voor de groep ouderen. Bij jongeren gaat het echt steeds beter, maar om ouderen duurzaam aan betaald werk te helpen is nog wat lastiger.”

Overal dezelfde regels voor social return in Zuidoost-Brabant

In alle 14 gemeenten (Bergeijk, Bladel, Eersel, Reusel-De Mierden, Best, Nuenen, Gerwen en Nederwetten, Oirschot, Son & Breugel, Eindhoven, Heeze-Leende, Valkenswaard, Waalre, Veldhoven) treedt vanaf januari het nieuwe beleid voor social return in werking. Bovendien wordt social return gezien als een verplichting en niet als een inspanningsverplichting. Uniek daarbij is dat Bouwend Nederland, de arbeidsmarktregio Helmond & de Peel, de arbeidsmarktregio Noordoost Brabant de belangrijkste partners waren bij het maken van het nieuwe beleid.

Hiermee geeft de regio gehoor aan de oproep vanuit de Werkkamer (bestuurlijk overlegorgaan van de VNG en de Stichting van de Arbeid)  om regionaal de samenwerking aan te gaan.

Waarom een regionale aanpak?
Wethouder Staf Depla; “Werkgevers werden gek van al die verschillende regeltjes die elke gemeente had. Ze zagen social return daardoor eerder als kostenpost dan als kans. Dat werkte averechts op het gezamenlijke doel om mensen met een kwetsbare arbeidsmarktpositie duurzaam aan een baan te helpen. Bedrijven en instellingen krijgen nu meer mogelijkheden om aan hun social return verplichtingen te voldoen, bijvoorbeeld door bewust samen te werken met sociale ondernemingen die mogelijk wel een baan kunnen aanbieden.”

Naast de directe vorm van social return hanteren alle gemeente de PSO (Prestatieladder Socialer Ondernemen) van TNO. Eindhoven is hierin koploper geweest en blijft het voorbeeld geven hoe je dergelijke instrumenten effectief inzet. Waardering voor organisaties die al structureel werk maken van inclusief werkgeverschap/ social return binnen de organisatie worden beloond, mits onafhankelijk getoetst. Dit levert duurzame banen op en voorkomt de draaideurconstructie waarbij iemand bij de start van een aanbesteding aan de slag mag, maar weer op straat komt te staan zodra de klus geklaard is. Duurzame banen zijn goed voor het bedrijf, omdat investeren in medewerkers loont en goed voor de werknemers zelf omdat die meer kansen krijgt om door te groeien. Binnen de PSO systematiek telt samenwerken in de keten ook substantieel mee. Denk bijvoorbeeld aan administratief en  logistiek werk dat bij een technisch of bouwbedrijf juist minder voorhanden is. Een bouwbedrijf dat bewust zaken doet met een administratief bureau wat aantoonbaar socialer onderneemt, kan op deze manier ook aan zijn verplichting voldoen. 

Bureaucratie staat nieuwe banen arbeidsgehandicapten in de weg kopte Nieuwsuur in mei 2017. “Aanjager van een banenplan namens het bedrijfsleven, Aart van der Gaag, luidde in mei de noodklok. Hij zag overal zaken vastlopen. Namens de werkgeversorganisaties VNO-NCW, MKB Nederland en LTO heeft hij de Kamer gevraagd te zorgen voor minder bureaucratie en eenvoudiger regelgeving.”

socialreturn

vlnr: Hans Geertman (algemeen directeur Huybregts Relou en voorzitter Bouwend Nederland regio Zuid), wethouder Caspar van Hoek (Oirschot, trekker projectteam Social Return Zuidoost-Brabant), wethouder Staf Depla (Eindhoven, voorzitter poho arbeidsmarktregio Zuidoost-Brabant), Lars van den Hoorn (CEO Van der Hoorn Buigtechniek & Brainport Assembly, VNO NCW Brabant Zeeland, bestuurslid Arbeidsmarkt en onderwijs)

Eindhoven ontvangt als eerste grote gemeente de hoogste PSO-trede voor socialer ondernemen

De gemeente Eindhoven heeft als eerste van de 5 grootste gemeenten van Nederland de hoogste trede behaald op de Prestatieladder Socialer Ondernemen (PSO) van onderzoeksinstituut TNO. Dat betekent een onafhankelijke erkenning voor de inspanningen om binnen haar eigen organisatie mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt aan werk te helpen en dit richting opdrachtnemers te stimuleren.

De gemeente kreeg de erkenning vanwege de aandacht voor én het personeelsbestand qua mensen met een kwetsbare arbeidspositie en sociale werkplaats indicatie. Daarnaast besteedt de gemeente jaarlijks meer dan 10 miljoen euro aan Ergon Bedrijven, waardoor ze ook op indirecte wijze extra mensen uit de doelgroep aan het werk helpt. Bovendien is de PSO als vorm van social return opgenomen in de Algemene Subsidieverordening en inkoopvoorwaarden voor opdrachtnemers, die op die manier jaarlijks fors bijdragen aan de doelstellingen op het gebied van social return. De gemeente Eindhoven is de vierde gemeentelijke werkgever die de hoogste trede heeft behaald.Uitreiking
Op 10 januari ontving wethouder Mary-Ann Schreurs (P&O) het PSO-certificaat uit handen van Marianne Knuijsting van PSO-Nederland. Marianne Knuijsting: “De gemeente Eindhoven is in drie jaar doorgegroeid van aspirant-niveau naar de hoogste trede op de PSO van TNO. Daarmee heeft de gemeente aangetoond dat inclusief werkgeverschap in haar DNA is opgenomen. De PSO is het verschil tussen sociaal doen en sociaal zijn.”
Wethouder Mary-Ann Schreurs is blij met de erkenning: “We gaan voor een inclusieve samenleving waarin iedereen mee kan doen. Dat stimuleren we in heel Eindhoven, maar ook binnen onze organisatie hebben we dat zelf in de hand. Dit keurmerk geeft een mooie erkenning voor al onze collega’s die zich daar hard voor maken, en om dat te blijven doen! Want dit keurmerk is zeker geen eindpunt.”Over de PSO
Met de PSO maakt TNO de mate van sociaal ondernemen objectief meet- en zichtbaar. Het is dé landelijke norm voor sociaal ondernemen. Er zijn vier prestatieniveaus: de aspirant-status, trede 1, trede 2 en trede 3. De aspirant-status geeft aan dat een organisatie is gestart met sociaal ondernemen. De eerste twee treden krijgt een organisatie als die – vergeleken met organisaties in dezelfde grootteklasse – meer dan gemiddeld tot ruim bovengemiddeld presteert. Trede 3 betekent dat een organisatie koploper is in haar grootteklasse.

Het gaat niet alleen om het aantal aan het werk geholpen mensen. De PSO stelt ook kwalitatieve eisen, zoals passend werk, integratie, goede begeleiding en stimuleren van ontwikkeling. Lees meer op www.pso-nederland.nl.

PSO

vlnr: Steffen van Riet (gemeente Eindhoven), wethouder Mary-Ann Schreurs, Peter Vermeeren (gemeente Eindhoven) en Marian Knuijsting (PSO Nederland)

04Werkt samen met Albert Heijn...

... aan de slag om meer mensen met een arbeidsbeperking aan het werk te helpen. De supermarktketen wordt verlost van een hoop rompslomp dankzij de samenwerking met 04Werkt en krijgt voortaan te maken met één contactpersoon en één set werkafspraken en regels in heel Zuidoost-Brabant, in plaats van verschillende regels per gemeente. Begin 2016 had Albert Heijn zo’n vijftig mensen met een arbeidsbeperking in dienst, dat zijn er nu al 100 en er staan nog 34 vacatures open. Op 8 december werd deze samenwerking bezegeld met het ondertekenen van een convenant door AH-manager Hans Rietveld, wethouder Staf Depla en Helmondse wethouder Jos van Bree.

IMG 20171211 WA0004

Arbeidsmarkt in kaart - werkgevers 2017

.Arbeidsmarkt

Interessante informatie over de arbeidsmarkt en de prioriteit voor het aantrekken van mensen met een arbeidsbeperking lees je hieronder: https://lnkd.in/eVps4N8 

Maak gebruik van de Meesterbeurs voor de werkzoekende 50-plusser


Bent u een werkgever die de meerwaarde inziet van een ervaren

50-plusser? Met de Meesterbeurs kunt u laagdrempelig een stageplek beschikbaar stellen voor werkzoekende 50-plussers.

Met de Meesterbeurs kunt u als werkgever een gemotiveerde en ervaren werkzoekende 50-plusser een half jaar werkervaring op laten doen in uw bedrijf. Er is geen baangarantie verplicht en een minimale administratieve belasting. U betaalt per volledig gewerkte maand 150 euro aan de deelnemer (met behoud van uitkering).

Tijdens een informatiebijeenkomst krijgt u informatie over de Meesterbeurs en de mogelijkheden.
Schrijf u snel in voor de bijeenkomst!

Datum
Tijdstip
 Locatie

Donderdag 30 november 2017
12.30 uur - 14.00 uur inclusief lunch
 Techniekhuys, de Run 4250 Veldhoven

U krijgt onder andere antwoord op onderstaande vragen:

Wat is de Meesterbeurs?
Wat zijn de voorwaarden?
Wat zijn de voordelen?
Hoe vindt u een geschikte deelnemer?
Hoe kunt u inschrijven?
deMeesterbeurs

Iedereen hard nodig in de techniek

Afronding sectorplan Zuidoost-Brabant

Met de aanstelling van twee nieuwe werknemers in opleiding bij VDL ETG in Eindhoven heeft het sectorplan Zuidoost-Brabant zijn doelstelling bereikt: 740 mensen zijn duurzaam naar een (andere) werkgever begeleid. “Weer twee zij-instromers in de techniek, dat is erg belangrijk voor ons. We hebben iedereen hard nodig”, zei Jeroen Flier, hoofd P&O van de VDL Groep. De twee werknemers worden via de zogenoemde  Techpool van Randstad Techniek bij het bedrijf geplaatst na een kort en intensief vooropleidingsproject.

Om het feestelijk moment te markeren waren er bloemen voor Duwayne Remst en Marcos Boot die als respectievelijk ‘nummer’ 739 en 740 van het sectorplan nu worden opgeleid tot 3D-meettechnicus bij VDL ETG. “Dit is een hele mooie kans voor ons”, zei Marcos Boot uit Bemmel, die vorig jaar na een reorganisatie zijn baan bij Defensie verloor. Duwayne Remst (afkomstig uit Oss) heeft voor het opleidingstraject zelfs zijn vaste baan in de logistiek opgezegd: “Ik zie hier in de toekomst meer kansen”. Die kansen zijn er zeker, dankzij een pittig opleidingstraject. Bedoeling is dat ze in de toekomst modules gaan meten van machines die gebruikt worden in de EUV-technologie voor de chipindustrie. “Het duurt zeker twee jaar voor ze zichzelf echt vakman op dit gebied kunnen noemen”, aldus Gerard Hermkens, qualitymanager van VDL ETG.

De bloemen werden overhandigd door wethouder Staf Depla van de gemeente Eindhoven. “Het is nog maar drie jaar geleden dat we veel werkzoekenden hadden en weinig vacatures”, riep hij in herinnering. “Nu zitten we met het omgekeerde probleem. Het is een enorme klus om voldoende mensen voor de techniek te vinden.” De instrumenten van het sectorplan voor de regio Zuidoost-Brabant - dat met de 740e plaatsing aan zijn doelstelling heeft voldaan - blijven echter ook voor de toekomst van belang, aldus Depla.

Meer dan 800
De einddatum van het sectorplan (mede mogelijk gemaakt door een bijdrage uit de zogenoemde Asschergelden) is 1 november, maar een aantal projecten loopt nog door, omdat ze ook later zijn gestart. De kans is daarom groot dat het aantal succesvolle plaatsingen uiteindelijk boven de 800 zal uitkomen, aldus voorzitter Carl Heskes van Werkgevers Zuidoost-Brabant (WZOB), een van de initiatiefnemers van het plan. In het sectorplan werken werkgevers, werknemers en overheid samen. De projecten die deel uitmaken van het plan zijn: MKB Werkt! (o.a. het Vacaturecafé), de Techpool (flexibele opleiding en instroom van zij-instromers via Randstad Techniek), de Startersbeurs (leer/werktrajecten voor afgestudeerde jongeren) en het Philips Werkgelegenheidsplan.

foto 740e plaatsing

Op de foto het feestelijke moment bij VDL ETG: v.l.n.r. Ellen Op Hey (VDL Recruitment), wethouder Staf Depla, Marcos Boot, Duwayne Remst en Jeroen Flier (hoofd P&O VDL).

Workshop ‘Elevator Pitch en eProfiel’

Op 11 april organiseert Zuidoost Brabant Werkt een workshop voor werkzoekenden voor het invullen van een eProfiel en het maken van een Elevator Pitch. Een eProfiel is een persoonlijk digitaal dossier waarin u gegevens over opleiding en werkervaring kunt opnemen, maar ook over vrijwilligerswerk en hobby’s. Het is een uitgebreid cv, waarin u desgewenst filmpjes, foto’s en presentaties kunt plaatsen. Werkgevers kunnen u dan zelf vinden, omdat zij op basis van bepaalde kenmerken zoekacties kunnen uitvoeren in de database met eProfielen.

Tijdens de workshop krijgt u uitleg over het maken, invullen en bijhouden van dit eProfiel op www.zobwerkt.nl. Op deze site is het eProfiel gratis beschikbaar voor werkzoekenden.

Bij het invullen van het eProfiel is het belangrijk om in zeer korte tijd duidelijk te maken wat u de werkgever te bieden hebt. Dat is ook handig bij kennismakingsgesprekken met werkgevers of tijdens netwerkactiviteiten. Dit noemen we de ‘Elevator Pitch’. Daaraan wordt in de workshop eveneens aandacht besteed.

Meld u aan!

WS fotobanner

 

BLOG: Goed initiatief van MKB Eindhoven!

Op 16 maart zijn wij als 04Werkt aanwezig geweest bij het Vacaturecafé in Veldhoven. Dit wordt georganiseerd door MKB Eindhoven met als doel kandidaten te matchen met de aanwezige werkgevers. MKB Eindhoven staat voor een organisatie van en voor ondernemers in het midden- en klein bedrijf.

Een toelichting voor diegene die niet weten waar 04Werkt voor staat: 04Werkt is hét werkgeversservicepunt voor Zuidoost-Brabant. Gemeenten, UWV en sociale werkbedrijven werken samen voor een betere afstemming van vraag en aanbod op de arbeidsmarkt. Met een brede dienstverlening nemen onze accountmanagers veel werk uit handen bij het vinden van medewerkers, sociaal ondernemen en de invulling van de 'banenafspraak'.

Het doel van het Vacaturecafé is een match te maken tussen kandidaten en werkgevers. Werkgevers kunnen vooraf hun vacatures doormailen naar MKB Eindhoven. Alle vacatures die binnenkomen worden gekoppeld aan een nummer. Kandidaten kunnen alvorens zij naar het Vacaturecafé komen, de vacatures bekijken en doornemen. Op deze manier hebben de kandidaten niet hoeven te zoeken naar vacatures tijdens de bijeenkomst. Zij hebben zich zodoende goed kunnen voorbereiden.

De werkzoekenden konden deze ochtend in gesprek gaan met de werkgevers, verdiepingsvragen stellen en eventueel een intakegesprek in gaan met de werkgever. 04Werkt was deze ochtend ook van de partij. De sfeer was super en daarbij waren er ruim 700 werkzoekenden aanwezig. We hebben 30 werkzoekenden gesproken die interesse hadden in een van onze vacatures. Wij als 04Werkt vinden het belangrijk om op dit soort evenementen aanwezig te zijn omdat wij steeds meer merken dat het matchen van vacatures aan kandidaten moeilijker wordt. Dit heeft te maken met het feit dat de arbeidsmarkt sterk aan het aantrekken is en werkzoekenden tegenwoordig kunnen kiezen uit diverse banen. Op dit soort evenementen trek je toch weer andere werkzoekenden aan die je nog niet op het vizier had.

Kortom: een goed initiatief van MKB Eindhoven en voor 04Werkt een productieve ochtend.

Met vriendelijke groeten,

Esmee vd Boogaard

Esmée van den Boogaard
Accountmanager werkgelegenheidsteam

 

Kom 16 maart naar het vacaturecafé

Op zoek naar een baan? Kom dan op 16 maart naar het Vacaturecafé in 'techniekHuys in Veldhoven en maak kennis met werkgevers!

Tijdens het vacaturecafé op donderdag 16 maart bieden we werkzoekenden een gevarieerd en inspirerend programma met workshops en informatiebijeenkomsten. Voor elk wat wils: van 'robotisering' tot 'carrière maken in de schoonmaak'. Ook is het mogelijk een persoonlijk gesprek aan te vragen met een sollicitatie-expert en een ondernemersadviseur. 
 

16836317 1813248075591479 8997977162498945469 o

Wanneer: donderdag 16 maart 2017 
Waar: techniekHuys, De Run 4250 Veldhoven
Tijdstip:  Vacaturecafé van 10.00 - 12.00 uur

Meer informatie? Kijk op de website https://zobwerkt.nl/

Wat is het Vacaturecafé?
Vier keer per jaar wordt er een Vacaturecafé georganiseerd, een laagdrempelige ontmoetingsplaats voor werkzoekenden en bedrijven. Per keer bieden meer dan 50 werkgevers ruim 200 vacatures aan. U kunt gewoon binnenlopen en met de ondernemers in gesprek gaan. Werkgevers geven na de bijeenkomst aan de organisatie door met welke werkzoekenden zij een sollicitatiegesprek willen voeren. De organisatie verstrekt dan uw gegevens. De werkgevers zijn vervolgens verantwoordelijk voor het uitnodigen van kandidaten en de afwikkeling van de procedure. Er is tijdens het Vacaturecafé ook een programma met  workshops om werkzoekenden te ondersteunen. Aanmelding is hier wel verplicht.

7311 MKB Banner website 2 1

Werkgeversservicepunt 04Werkt zoekt ondernemers met een sociaal hart

Foto amy latour

Ondernemers gaven al jarenlang aan behoefte te hebben aan één centraal loket voor werkgeversdienstverlening. Sinds eind 2015 is er zo'n 'kosteloos' werkgeversservicepunt in Zuidoost-Brabant 04Werkt. Daarin werken gemeenten, UWV en sociale werkbedrijven nauw samen. In het zakenmagazine 'Netwerk' vertelt Amy Latour van 04Werkt over de voordelen van 04Werkt.

Klik hier voor het volledige artikel

Werkgevers en scholen in actie voor jongeren met praktijkopleiding

“Als er niets gebeurt, dreigen zeker 90 jongeren tussen wal en schip terecht te komen”, zegt rector Corinne Sebregts van Scholengroep Het Plein in Eindhoven. Daarom komt er donderdagmiddag 13 oktober een Vacaturecafé Special, waar deze leerlingen in contact kunnen komen met werkgevers. Tevens worden ze begeleid bij het invullen van een zogenoemd eProfiel, een uitgebreid online cv waarin zij hun vaardigheden en vorderingen kunnen bijhouden. De werkgevers stellen dit online instrument en de workshops gratis ter beschikking aan de scholen.

vacaturecafe

Passende baan of leerwerkplek
Het gaat om jongeren die een praktijkschool, een school voor voortgezet speciaal onderwijs of een entree-opleiding (mbo) hebben afgerond. “Voor hen is het moeilijk om zonder extra ondersteuning aan een baan of een leerwerkplek te komen. Sommigen zijn dringend op zoek naar werk in combinatie met een opleiding op niveau-2 van het middelbaar beroepsonderwijs”, aldus Corinne Sebregts. De betrokken schoolbesturen en scholen hebben zich verenigd in de Stichting Job8, die zich inspant om jongeren uit deze doelgroep aan een passende baan te helpen. Er is contact gezocht met verscheidene werkgeversorganisaties. Dit heeft afgelopen voorjaar geresulteerd in een bezoek van een groep jongeren aan het Vacaturecafé in het *techniekHuys in Veldhoven, dat vier keer per jaar wordt georganiseerd door MKB Eindhoven.

Corinne Sebregts: “Dat bezoek aan het Vacaturecafé is heel goed bevallen. Er waren leerzame workshops over het verbeteren van hun cv en over presentatie en sollicitatie. Alleen pasten de aangeboden banen en stages niet helemaal bij de mogelijkheden en ervaring van de jongeren. De werkgevers hebben nu aangeboden om een speciale uitvoering van het Vacaturecafé te organiseren met banen en werkplekken die echt op deze groep zijn gericht.”

Werving werkgevers
BZW Eindhoven en MKB Eindhoven zijn druk bezig met de werving van bedrijven die banen en werkplekken ter beschikking willen stellen. Ook gemeenten zijn uitgenodigd om als werkgever deel te nemen. “De actie loopt volop en wij verwachten zeker tientallen banen en werkplekken beschikbaar te krijgen”, zegt voorzitter Carl Heskes van MKB Eindhoven. “In combinatie met de workshops op het gebied van presentatie/sollicitatie en de training bij het invullen van een goed eProfiel moet dit zeker tot resultaat gaan leiden.” De Participatiewet biedt daarnaast (financiële) mogelijkheden voor extra begeleiding op de werkplek. Op 29 september is er een speciale informatiebijeenkomst waar werkgevers daarover meer informatie krijgen.

Donderdag 13 oktober: Vacaturecafé Special
Het Vacaturecafé Special wordt gehouden op donderdag 13 oktober van 14.00 tot 16.00 uur in het *techniekHuys, De Run 4250 in Veldhoven. Het is exclusief voor jongeren die via de deelnemende scholen worden aangemeld. Bedrijven die zich willen oriënteren op deelname kunnen via de website van MKB Eindhoven contact zoeken: www.mkbeindhoven.nl

Cijfers banenafspraak Zuidoost-Brabant

Op 14 juli 2016 zijn de nieuwe cijfers van de voortgang van de Banenafspraak per arbeidsmarktregio bekend geworden. Daarbij is de stand van zaken weergegeven tot en met het vierde kwartaal van 2015. 

Stempel Banenafspraak grijs transp200px

In de telling is een onderverdeling gemaakt naar reguliere dienstverbanden en uitzendcontracten (inleenverbanden). Voor deze laatste is geen onderscheid tussen de marktsector en overheid weergegeven, waardoor totaaltellingen per sector niet te geven zijn. 

Daarnaast geldt dat de nieuwe cijfers over de WSW-detacheringen samengevoegd zijn met de uitzendcontacten en inleenverbanden. Dit hangt samen met het opschorten van de herbezettingsvoorwaarde. Waarbij eerder gold dat WSW-detacheringen alleen mee zouden tellen onder voorwaarde van herbezetting in nieuw beschut werk, geldt nu dat alle WSW-detacheringen zonder herbezettingsvoorwaarde meetellen. 

Onderstaand de voortgang voor de arbeidsmarktregio Zuidoost-Brabant:

Regionaal target 680 extra banen per 31-12-2016

  31-12-2014 
30-09-2015 
31-12-2015 

Aantal extra banen 

- Waarvan markt

- Waarvan overheid

103

88

15

167

153

14

251

242

10

Aantal extra uitzendcontracten / inleenverbanden
 (miv 31-12-2015 inclusief WSW-detacheringen)
10 45 371
Aantal extra WSW-detachering  321 nb  
TOTAAL  434 / 63.8%   622 / 91.5%


Quotum niet toegepast

Op basis van deze cijfers heeft de staatssecretaris bekend gemaakt dat het quotum niet zal worden toegepast en eventuele invoering daarvan weer een jaar is opgeschort. Uiteraard is dat goed nieuws. Niettemin zullen de inspanningen om de Banenafspraak tot een positief einde te brengen, onverminderd voort moeten gaan om ook de volgende formele meting met positief gevolg af te sluiten.