A | A | A

Brainport Eindhoven schrijft nieuw hoofdstuk voor toekomst onderwijs en arbeidsmarkt

bron: brainport.nl

“Geen tijd meer voor uitstel en vage beloftes voor de toekomst van de Nederlandse arbeidsmarkt”

Ruim tweehonderd organisaties hebben de afgelopen weken het Brainport Talent & Skills Akkoord ondertekend. Met dit akkoord committeren bedrijfsleven, onderwijs, overheid en sociale partners in Brainport Eindhoven zich aan het gezamenlijke doel (met concrete acties) innovaties binnen onderwijs en arbeidsmarkt te bevorderen, met name waar het gaat om technologische beroepen.

Onder de ondertekenaars bevinden zich bestuurders van MKB en grote bedrijven zoals Philips, ASML, NXP en VDL; onderwijs- en onderzoeksinstellingen, waaronder Technische Universiteit Eindhoven, Fontys Hogescholen, Summa College en TNO; koepelorganisatie VNO-NCW en bestuurders en burgemeesters van de grote gemeentes in de regio. Het akkoord raakt daarmee ruim 500.000 inwoners, 200.000 studenten en scholieren en 200.000 werknemers van bedrijven en instellingen in Brainport Eindhoven.

Niet alleen afspraken op papier, maar ook concrete acties

In het Brainport Talent & Skills Akkoord staan zeven concrete afspraken waaraan partners zich committeren en die per direct worden vertaald in acties. Nienke Meijer, voorzitter College van Bestuur Fontys Hogescholen: “Als Fontys werken we bijvoorbeeld concreet richting de verdubbeling van het aantal afstudeerders in technologische studies in 2025. Zo starten we begin 2019 al met twee nieuwe technologische masteropleidingen, die gericht zijn op de ontwikkeling van competenties van de toekomst. Daarnaast nemen wij onze rol als opleider voor leraren in het basis- en voortgezet onderwijs zeer serieus, want de toekomst van werken begint bij leren; het fundament. We ontwikkelen dit als Fontys samen met het bedrijfsleven en ook samen met de basis- en middelbare scholen in de regio. Daarin is de vorming van TEC-skills, Technology-Entrepreneurship-Creativity, leidend. Met het Brainport Talent & Skills Akkoord nemen we met z’n allen directe verantwoordelijkheid voor een zo optimaal mogelijke aansluiting tussen arbeidsmarkt en onderwijs.”

“Er is geen tijd meer voor uitstel en vage beloftes voor de toekomst van de Nederlandse arbeidsmarkt”, vervolgt Meijer. “Het kantelpunt voor wat betreft de nijpende tekorten bij de invulling van vacatures in onze regio is inmiddels aangebroken. We moeten nú op alle vlakken actie ondernemen om huidige tekorten te dichten en tegelijkertijd een structureel tekort op lange termijn te voorkomen. Met dit akkoord schrijven we een nieuw hoofdstuk voor de toekomst van onderwijs en arbeidsmarkt; een integrale visie op werken en leren.”

Slimme en toekomstbestendige oplossingen
In het akkoord worden door de ondertekenaars concrete afspraken gemaakt, die naar aanleiding van de Brainport Nationale Actieagenda zijn opgesteld. Daarin staat geformuleerd wat nodig is om de regionale en daarmee de Nederlands economie en maatschappij te versterken en is gebaseerd op vier actielijnen, namelijk: het vergroten van de beschikbaarheid van tech- en IT-talent op korte en lange termijn; het bouwen aan een ‘leven lang ontwikkelen’; hybride leeromgevingen en ‘future skills’ & onderwijsinnovatie.

John Jorritsma, burgemeester Eindhoven: “Brainport Eindhoven dendert af op een gigantisch tekort op de arbeidsmarkt, omdat we hier uitblinken in technologie, waar het tekort aan personeel zich het meest laat voelen. Wij zien het als onze verantwoordelijkheid onze economie toekomstbestendig te maken. Zo is de nieuwe Brainport Industries Campus, waar dit najaar de bedrijvigheid van start zal gaan. Een perfect voorbeeld van een hybride leeromgeving en co-makership tussen het bedrijfsleven en het onderwijs. Bedrijven en HBO/MBO werken hier aan gezamenlijke projecten en binnen een Teclab samen aan onderwijs en innovatie. Met het Brainport Talent & Skills Akkoord spreken we elkaar aan op de resultaten die we met deze initiatieven willen behalen en of we de afspraken die we maken ook daadwerkelijk nakomen.”

Mogelijkheden van een ‘leven lang ontwikkelen’
Het Brainport Talent & Skills Akkoord bevat eveneens afspraken met het bedrijfsleven. Eén van die afspraken is de persoonlijke belofte van de regionale werkgevers dat al hun werknemers zich blijvend kunnen ontwikkelen. Frans Huijbregts, directeur Huijbregts Groep: Als werkgever nemen we geen mensen meer aan op een specifieke baan. We kijken naar de talenten van iemand, of iemand past bij ons bedrijf en de vaardigheden heeft om te leren. Ik zie steeds meer werkgevers op deze manier naar hun toekomstige en hun huidige werknemers kijken. Wij moeten als werkgevers continu bezig zijn met ‘leven lang ontwikkelen’ en de wendbaarheid van de werknemers in onze bedrijven”. Huijbregts: “Heel veel traditionele beroepen zijn de afgelopen jaren enorm veranderd door technologische en digitale ontwikkelingen, en nog sterker, ze blijven continu veranderen. Wij nemen nu gezamenlijk de verantwoordelijkheid ervoor te zorgen dat onze huidige werknemers, maar ook toekomstige generaties op de arbeidsmarkt kunnen blijven participeren en hun steentje bij kunnen dragen aan een welvarend Nederland!”

Brainport